GRUPY PARAFIALNE


ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM

„Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela, lub grupy założycieli, nie ma też listy członków”.

Jest to wysoce zróżnicowany zespół jednostek i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależne, na różnym etapie rozwoju i o różnorodnie rozłożonych akcentach.Te osoby i grupy łączy to samo doświadczenie. Stawiają sobie one również te same cele”(fragment preambuły Statutów Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej – ICCRS).

Ważnym wydarzeniem w życiu każdej z osób należących do grupy modlitewnej Odnowy w Duchu Świętym jest Chrzest w Duchu Świętym.

Chrzest w Duchu Świętym, zwany także „wylaniem Ducha Świętego” lub „modlitwą odnowienia darów Ducha Świętego” nawiązuje do biblijnej i historycznej Pięćdziesiątnicy (Dz 2, 1-41). W tym dniu apostołowie otrzymali Ducha Świętego (zostali ochrzczeni w Duchu Świętym), czemu towarzyszyło mówienie językami i przepowiadanie Jezusa z mocą (nawróciło się ok. 3 tys. ludzi).

Jest to wydarzenie pozasakramentalne, lecz wypływające z sakramentu chrztu oraz bierzmowania. Polega na ożywieniu darów złożonych przez Boga w człowieku w czasie udzielania sakramentów. Wiąże się ze szczególną interwencją Ducha Świętego w życie człowieka. Dzięki niej człowiek nawiązuje osobową więź z Bogiem, pogłębia się jego świat modlitwy, życie staje się pełne pokoju i radości związanych z bliskim przeżywaniem obecności Boga, pojawia się pragnienie opowiadania innym o swoim przeżywaniu wiary.

Chrzest w Duchu Świętym odbywa się zwykle podczas modlitwy całej wspólnoty z nałożeniem rąk na człowieka, który prosi o to. Często taką modlitwę poprzedza kilkutygodniowe seminarium życia w Duchu (zwane też rekolekcjami ewangelizacyjnymi Odnowy). Polega ono na codziennym, samodzielnym rozważaniu Słowa Bożego, słuchaniu konferencji oraz na dzieleniu się swoimi doświadczeniami z modlitwy w małych grupach. Seminarium życia w Duchu to podstawowa forma ewangelizacji proponowana przez ruch Odnowy w Duchu Świętym. Prowadzi do nawrócenia się od grzechu, przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela swojego życia, a następnie do przyjęcia charyzmatów, otrzymywanych po to, by służyć innym.

Spotkania grup Odnowy w Duchu Świętym mają kilka charakterystycznych elementów:

Modlitwa spontaniczna. Rzecz najbardziej typowa dla grup charyzmatycznych. Uczestnicy stoją lub siedzą w kręgu, modląc się równocześnie lub na przemian wypowiadając słowa uwielbienia, dziękczynienia i prośby. Wszystko to przeplatane jest piosenkami i tzw. modlitwą w językach, polegającą na uwielbianiu Boga głosem, jak gaworzące dziecko. Najważniejszym momentem modlitwy jest odczytanie kilka razy przygotowanego fragmentu Pisma Świętego. Po chwili ciszy następuje tzw. echo Słowa; zebrani odpowiadają na przeczytany fragment mówiąc, jak odnosi się on do ich życia.

Grupy dzielenia. Członkowie wspólnoty podzieleni są na mniejsze grupy, które mają własne spotkania. Jest to czas dzielenia się doświadczeniami z własnego życia. Podczas tego spotkania nie prowadzi się dyskusji, nie poucza innych i nie komentuje się cudzych wypowiedzi, ale przede wszystkim słucha.

Katecheza. Głoszona przez kapłana lub osobę świecką, może dotyczyć m.in. spraw życia duchowego, codziennych problemów, poznawania Pisma Świętego i nauczania Kościoła itp. Z wyjątkiem katechez wygłaszanych w ramach Seminarium Życia w Duchu (nazywanego też REO – Rekolekcjami Ewangelizacyjnymi Odnowy), które powinna przejść każda osoba we wspólnocie, tematyka uzależniona jest od zapotrzebowania grupy.

Modlitwa wstawiennicza. Jeżeli ktoś prosi o szczególną modlitwę w jakiejś sprawie, członkowie wspólnoty lub specjalna grupa, prowadzą tzw. modlitwę z nałożeniem rąk. Osoba zainteresowana klęka lub siada na krześle, a zespół modlitewny nakłada ręce na jej głowie lub ramionach, prosząc Boga o rozwiązanie problemu. Doświadczenie pokazuje, że modlitwa taka jest bardzo owocna, pomaga w przełamaniu wielu oporów przed Bogiem. Czasem też jej skutkiem jest uzdrowienie fizyczne. Każde spotkanie grup Odnowy jest nieco inne.

W parafii Miłosierdzia Bożego spotkania modlitewne grupy Odnowy w Duchu Świętym „Winnica Pańska” odbywają się w poniedziałki po Mszy Świętej wieczornej (ok.19.15) w sali Domu Parafialnego. W każdy trzeci poniedziałek m-ca spotykamy się w kościele na Adoracji Najświętszego Sakramentu.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy, uwielbienia Boga i dzielenia się świadectwem życia.

ŚWIADECTWO

Mam na imię Krystyna, obecnie mam 63 lata, do Odnowy trafiłam przed 22-ma laty. Od 30-tu lat choruję na astmę. We wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym doświadczam łaski uzdrowienia duchowego i fizycznego. Przede wszystkim poprzez wspólnotę odkryłam żywą obecność Boga w Sakramentach Świętych. Mam przekonanie, że plan zbawienia Bóg realizuje we mnie poprzez posługę Kościoła Świętego. Odkryłam Kościół, jako moją Matkę, w której dokonuje się proces mojego nawrócenia i uzdrowienia. Po spowiedzi generalnej z całego życia doświadczyłam łaski uzdrowienia wewnętrznego, Bóg napełnił moje serce miłością i pokojem. Kiedy Bóg dotknął mojego serca, rozpoczął się proces uzdrowienia fizycznego, który trwa do dzisiaj. W moim sercu gości radość i nadzieja, która mi towarzyszy, nawet w trudnych doświadczeniach. Chwała Panu!