KANCELARIA PARAFIALNARzymskokatolicka Parafia Miłosierdzia Bożego
ul. Ateńska 12
03-978 Warszawa
Nr konta bankowego:
PL30 1160 2202 0000 0000 4074 3950
tel.: 022 616 13 30
email: milosierdzie.atenska@gmail.comWyœwietl większš mapę


Godziny otwarcia
Kancelarii Parafialnej:

poniedziałek, wtorek, śœroda w godzinach 16.30-18.00
pištek po Mszy œw. wieczornej do godziny 20.00
sobota od godziny 8.30 do 10.00.

w okresie wakacyjnym (1.07-31.08):
w poniedziałki po Mszy œw. wieczornej
w śœrody od godziny 16.30 do 18.00
w soboty od godziny 8.30 do 10.00
Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów śœwiętych
i katolickiego pogrzebu:Chrzest Œw.
 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • wycišg z aktu œlubu koœcielnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)
 • zaœwiadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiaryI-sza Komunia œwięta
 • metryka chrztu dzieckaBierzmowanie
 • metryka chrztu
 • zaœwiadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie œwiadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych - œwiadectwo ukończenia katechizacji szkolnejSakrament Małżeństwa
 • aktualne, tj. z datš do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu
 • dowody osobiste
 • ostatnie œwiadectwo katechizacji
 • œwiadectwo bierzmowania
 • zaœwiadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaœwiadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcš, aby œlub koœcielny pocišgał za sobš również skutki cywilno-prawne - tzw. œlub konkordatowy) lub akt œlubu, jeœli wczeœniej zawarto zwišzek cywilny.


Pogrzeb katolicki
 • akt zgonu
 • zaœwiadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii œwiętej), jeœli zgon nastšpił poza parafiš lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)